Čelem vzad číslo 9 - Křížem krážem

Přejít o stránku zpět   Vytisknout tuto stránku   Kniha hostů   Přejít o stránku vpřed

TIP: publikace České dějiny do roku 1914 Evropa do roku 1914 a od hlavního redaktora stránek Čelem vzad.
Nalezené články: Nové knihy, Krátce o různém
Předcházející kapitola: Rozhovor
Návštěvnost článků
Obsah tohoto čísla


Nové knihy


Poslat článek e-mailem
 
Ohodnoťte článek "Nové knihy":
 Hodnocení 1 z 5 (nejhorší)
 Hodnocení 2 z 5
 Hodnocení 3 z 5
 Hodnocení 4 z 5
 Hodnocení 5 z 5 (nejlepší)

Na začátku roku 2001 jsme se ohlédli za knižní produkcí roku 2000 - snad vás náš výběr upozorní alespoň na některé zajímavé tituly s historickou tematikou:

Souhrnná zpracování:
Dějiny Kanady
L. Rovná, M. Jindra: Dějiny Kanady
     NLN, Praha 2000, 438 s.
Dějiny Rumunska
     NLN, Praha 2000, 544 s.
T. W. Moody, F. X. Martin a kol.: Dějiny Irska
     NLN, Praha 2000, 420 s.
Kutná Hora - Dějiny českých měst
     NLN, Praha 2000, 568 s.
V. Ledvinka, J. Pešek: Praha - Dějiny českých měst
     NLN, Praha 2000, 820 s.
P. Aries: Dějiny smrti I. + II.
Kutná Hora      Argo, Praha 2000, 360 + 412 s.

Dějiny středověku:

F. Šmahel: Idea národa v husitských Čechách
     Argo, Praha 2000, 346 s.
J. Čechura: České země v letech 1378 - 1437 (Lucemburkové na českém trůně II.)
     Libri, Praha 2000, 440 s.
J. Kejř: Husův proces
     Vyšehrad, Praha 2000, 236 s.
F. Seibt: Lesk a bída středověku
     Mladá fronta, Praha 2000, 424 s.
M. Lambert: Středověká hereze
     Argo, Praha 2000, 600 s.
Husův proces B. Krzemieńska, A. Merhautová, D. Třeštík: Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě
     SET OUT, Praha 2000, 152 s.
P. Čornej: Velké dějiny zemí Koruny české V. 1402 - 1437
     Paseka, Praha - Litomyšl 2000, 792 s.
W. Paravicini: Karel Smělý - Zánik domu burgundského
     Paseka, Praha - Litomyšl 2000, 120 s.

Raný novověk:

P. Englund: Nepokojná léta (Historie třicetileté války)
     NLN, Praha 2000, 679 s.
P. Klučina: Třicetiletá válka - obraz doby 1618 - 1648
     Paseka, Prah - Litomyšl 2000, 416 s.
B. Coward: Oliver Cromwell
     Prostor, Praha 2000, 216 s.
C. Ginzburg: Sýr a červi - svět jednoho mlynáře kolem roku 1600
     Argo, Praha 2000, 224 s.
J. Neumann: Škrétové
     Akropolis, Praha 2000, 160 s.

19. a 20. století:

V. Nálevka: Světová politika ve 20. století I. + II.
     Nakl. A. Skřivan ml., Praha 2000, 272 + 288 s.
A. Ort: Evropa ve 20. století
     Arista, Praha 2000, 392 s.
A. Klimek: Velké dějiny zemí Koruny české XIII. 1918 - 1929
     Paseka, Praha - Litomyšl 2000, 824 s.
Z. Kárník: České země v éře První republiky 1918 - 1938 I. (Vznik, budování a zlatá léta repub-liky 1918 - 29)
     Libri, Praha 2000, 576 s.
J. Vykoukal, B. Litera, M. Tejchman: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 - 1989
Porozumění      Libri, Praha 2000, 864 s.
A. Bachoudová: Franco aneb úspěch obyčejného člověka
     Themis, Praha 2000, 574 s.
J. Galandauer: František Ferdinand d´Este - následník trůnu
     Paseka, Praha - Litomyšl 2000, 326 s.
K. Kaplan: Kořeny československé reformy 1968
     Doplněk, Brno 2000, 326 s.
H. Lemberg: Porozumění - Češi - Němci - východní Evropa 1848 - 1948
     NLN, Praha 2000, 352 s.
M. Lenderová: Zdenka Braunerová
     Mladá fronta, Praha 2000, 256 s.
R. Sak, Z. Bezecný: Dáma z rajského ostrova (Sidonie Nádherná a její svět)
     Mladá fronta, Praha 2000, 256 s.

Encyklopedie:
Loretánské kaple
V. Dudák a kol.: Encyklopedie světové architektury I. + II. (Od menhiru k dekonstruktivismu)
     Baset, Praha 2000, 1034 s.
N. Profantová, M. Profant: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů
     Libri, Praha 2000, 260 s.
J. Bukovský: Loretánské kaple v Čechách
     Libri, Praha 2000, 164 s.

 
Ohodnoťte článek "Nové knihy":
 Hodnocení 1 z 5 (nejhorší)
 Hodnocení 2 z 5
 Hodnocení 3 z 5
 Hodnocení 4 z 5
 Hodnocení 5 z 5 (nejlepší)

Ostatní články: Nové knihy


Krátce o různém


Poslat článek e-mailem
 
Ohodnoťte článek "Krátce o různém":
 Hodnocení 1 z 5 (nejhorší)
 Hodnocení 2 z 5
 Hodnocení 3 z 5
 Hodnocení 4 z 5
 Hodnocení 5 z 5 (nejlepší)

K rozhovoru s J. Válkou (v části "Čtyři historikové"), který původně reagoval i na výsledky mezinárodní konference o Janu Husovi, jež se konala v Římě v prosinci roku 1999, doplňujeme slova papeže Jana Pavla II., která pronesl k účastníkům konference při vatikánské audienci 17. 12. 1999. Z projevu citujeme pasáže, které se přímo dotýkají mistra Jana Husa:

"Je pro mne velikou radostí, že vás mohu srdečně pozdravit při příležitosti vašeho sympozia o Janu Husovi, které představuje vrcholnou, důležitou etapu pro hlubší pochopení života a díla dobře známého českého kazatele, jednoho z nejslavnějších mezi mnoha vynikajícími mistry, kteří vyšli z pražské univerzity. Hus je postavou hodnou připomenutí z mnoha důvodů. Je to ale zvláště jeho morální odvaha tváří v tvář protivenstvím a smrti, Mistr Jan Husjež z něj učinila postavu zvláštní-ho významu pro český národ, též těžce zkoušený v průběhu staletí. Jsem zvláště vděčný vám všem za to, že jste přispěli práci ekumenické husovské komise ... s cílem vymezit přesněji místo, jež Jan Hus zaujímá mezi reformátory církve. ... Dnes ... cítím povinnost vyjádřit hlubokou lítost nad krutou smrtí, na kterou byl Jan Hus vy-dán, a nad následnou ranou, zdrojem konfliktů a rozdělení, která se tímto způsobem rozevřela v myslích a srdcích českého lidu..."

(Celý projev i shrnutí toho podstatného, co přinesla římská konference, včetně ohlasů jejích účastníků, obsahuje sborník Jan Hus ve Vatikánu uspořádaný J. Pánkem a M. Polívkou, vydal Historický ústav v Praze 2000.)

V článku J. Machačky o Kateřině Veliké již nezbyl větší prostor pro připomenutí soukromí této carevny, a třeba i jejího oblíbence a dlouholetého rádce knížete Potěmkina. A řekne-li se Potěmkin, vybaví se nám zase ony proslulé potěmkinovské vesnice. Jak to s nimi skutečně bylo, vám ozřejmíme s pomocí příspěvků M. Švankmajera do časopisu Dějiny a současnost (č. 6/1992 a 5/2000):

Cesta Kateřiny II. na Krym v roce 1787, na níž ji doprovázel i Josef II., byla součástí diplo-matických příprav na společný rusko - rakouský útok na Turecko, současně se mělo rakouskému císaři a početnému doprovodu cizích diplomatů z nejrůznějších zemí ukázat bohatství a moc Ruska. Carský výlet na Krym se připravoval několik let. Na každém místě, kde měla carevna nocovat, byl postaven skvělý palác, vyspraveny cesty, opravovány fasády atd. Avšak prostředky impéria nebyly nevyčerpatelné a změnit pustinu v kvetoucí kraj nedokázal ani všemocný vicekrál G. Potěmkin. Aby vytvořil iluzi skvělého rozmachu nedávno k Rusku připojených oblastí, pozval z Petrohradu na čtyřicet malířů, zběhlých v tehdy módní tzv. perspektivní malbě. Ti pak podél Dněpru, po němž plulo několik ddesítek korábů s carskou suitou, namalovali makety vesnic, kolem nichž se pásl dobytek, svátečně oblečení venkované mávali a zpívali písně. Z dálky nebylo vidět, že dobytek sotva stojí na nohou, neboť carevně ukazovali pětkrát či šestkrát totéž stádo, které v noci, když lodě zakotvily a cerevna odpočívala, hnali vždy na nové místo. Podobně bylo vidět i několik pluků, které se pro větší efekt přesunovaly a defilovaly tak před panovnicí několikrát. Po cestách jely vozy naložené pytli s obilím (= pískem), před dekoracemi vesnic stáli jako vesničané opět převlečení vojáci Potěmkinových pluků.

Ve vsích nebo městech, kudy průvod přímo projížděl, byly "pravé" jen hlavní ulice, v průčelí bočních ulic stály opět jen kulisy. Ve vesnických chalupách se pak carevna a její doprovod ne-stačilly divit tomu, že na stole vždy stála pečená husa. "Ti, kteří si nemohou dovolit husu," psala carevna jednomu ze svých přátel do ciziny, "si dopřejí alespoň krůtu." (!) Byla to opět jedna a táž pečeně dle potřeby přenášená přes zadní dvorky. Při námořní přehlídce v Sevastopolu obstály jen první řady válečných lodí, v posledních řadách byly již jen lodě obchodní "upravené" na bitevní koráby...

Zbývá snad jen dodat, že skutečný stav věcí zůstal na dlouhá léta nejpřísněji střeženým stát-ním tajemstvím - trvalo téměř století, než byly uveřejněny archivní doklady o tom, kolik dostali petrohradští malíři za "své" vesnice zaplaceno.
 
Ohodnoťte článek "Krátce o různém":
 Hodnocení 1 z 5 (nejhorší)
 Hodnocení 2 z 5
 Hodnocení 3 z 5
 Hodnocení 4 z 5
 Hodnocení 5 z 5 (nejlepší)


Následující kapitola: Příloha
Nalezené články: Nové knihy, Krátce o různém
Návštěvnost článků
Obsah tohoto čísla
TIP: publikace České dějiny do roku 1914 Evropa do roku 1914 a od hlavního redaktora stránek Čelem vzad.
Přejít o stránku zpět   Vytisknout tuto stránku   Kniha hostů   Přejít o stránku vpřed