Doporučujeme


Jan Kvirenc: České dějiny do roku 1914, Historie v dokumentech

Jan Kvirenc, Eliška Kunstová

České dějiny do roku 1914

* Historie v dokumentech *

* 338 hesel * 500 dokumentů * 360 obrázků *

Rádi bychom vám představili zajímavou knihu - výbor z dokumentů k českým dějinám určený nejen studentům, ale i všem ostatním zájemcům o historii našich zemí. Nese název České dějiny do roku 1914 (Historie v dokumentech) a jejími autory jsou Jan KvirencEliška Kunstová; publikaci vydalo liberecké nakladatelství Dialog na počátku roku 2006.

[objednávky zde] [novinka: Evropa do roku 1914]

Slovo autorů:
Jako motto knihy posloužila slova byzantského císaře Basileia I. z 9. století:
Nebuď nikdy liknavý
v četbě staré historie.
V ní totiž najdeš bez námahy,
co druzí s námahou shromáždili.

Citát má ještě pokračování. Říká se v něm: "Odtud poznáš ctnost řádných lidí i špatnost zlých, časté změny lidského osudu i převraty, k nimž v životě dochází, nestálost světa i vratkost říší, zkrátka, jaký trest stíhá špatné činy a jaké odměny se dostává dobrým skutkům." i když jistě mnozí na začátku 21. století odmítají jakéhokoli ponaučení z dějin a s úsměvem pohlížejí na antické označení historie coby "učitelky života", autoři těchto řádek toto přesvědčení tak docela neopustili a věří, že ani školní dějepis...

Historie se skládá z příběhů a jeden takový příběh vám předkládáme ve formě komentovaného výběru z pramenů a také historických děl věnovaných českým dějinám do začátku 20. století. Jistě příběh neúplný, přerušovaný a místy torzovitý, ale přeci jenom příběh.

Naší neskromnou představou bylo, že snad alespoň některý ze čtenářů přečte knihu právě jako souvislé vyprávění, ne na přeskáčku či podle momentální potřeby. Jemu, ale i všem ostatním uživatelům poslouží systém odkazů - má usnadnit chápání popisovaných jevů a událostí v souvislostech. Podobně snad přivítáte motivační a návodné otázky, jak s příslušným textem pracovat, nad čím se zamyslet. Jsou součástí úvodního komentáře ke každému dokumentu.

Na zřeteli jsme přitom měli zejména potřeby studentů středních škol a jejich učitelů, ale věříme, že knížka si najde cestu i ke školám ostatním (do výuky humanitně zaměřených předmětů). a v neposlední řadě doufáme, že publikace poslouží i všem ostatním zájemcům o historii českých zemí. Naši snahu podporuje přehledné a zřetelné grafické uspořádání (a výrazné odlišení autorských komentářů i vysvětlujících poznámek) i obrazová vybavenost (360 obrázků).

Celkem jsme do této chrestomatie zařadili na 340 textů, jejich celkový počet se ale ve skutečnosti blíží pěti stům, protože řada hesel obsahuje úryvky z několika dokumentů. Snažili jsme se neopomenout nic podstatného z dějin politických, ale nechybějí sondy do dějin kulturních, hospodářských i sociálních, další texty přiblíží každodenní život lidí. Některé prameny mohou být využity pro potřeby dějin literatury, jiné pro dějiny státu a práva atd. Snadnou orientaci v knize zajišťuje podrobný obsah i rejstřík osobností zahrnují na 500 jmen.

Kromě dobových dokumentů, jichž je naprostá většina, jsme navíc vybrali ukázky z historických děl z přelomu 20. a 21. století. Mimo to, že přinášejí řadu nových poznatků moderní vědy, které třeba ještě nestihly vstoupit do běžných učebnicových textů, umožňují alespoň letmé seznámení s výraznými osobnosti soudobé české historické vědy a jsou rovněž pobídkou k další četbě. Proto jsou některé z nich také rozsáhlejší.

Prvořadým cílem našeho výběru bylo prohloubení aktivního poznávání minulých dějů ať už ve škole, nebo mimo ni. Je na laskavém čtenáři, aby posoudil, jak se záměr podařilo naplnit.


Slovo recenzenta:
Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., místopředseda Akademie věd ČR, ve svém lektorském posudku mj. napsal:

Třebaže čeští historici vydali v minulých desetiletích několik různě pojatých chrestomatií, domnívám se, že žádná z nich příliš nevyhovuje potřebám širší (mimovědecké) veřejnosti a středoškolské výuce. Tím spíše vítám, že se dva vynikající středoškolští profesoři dějepisu ujali tohoto úkolu a že do jeho naplnění vložili jak své pedagogické zkušenosti, tak i schopnost soustavně navazovat na výsledky současné historické vědy.

Výběr pramenů sahá od raného středověku do počátku 20. století. Autoři rozdělili 338 ukázek do osmi oddílů s přesnými a výstižnými názvy, které zachycují hlavní etapy českých dějin. Publikace kombinuje tři základní roviny pohledu na dějiny: (1) dobovou pramennou výpověď, (2) názory pozdějších historiků, (3) komentář autorů.

Stručný, avšak instruktivní vstup ke každé pramenné či historiografické ukázce není pouhým faktografickým popisem, nýbrž uvedením do kontextu a naznačením problému. Významnou úlohu při tom sehrává věcné propojení ukázek, jejichž komentáře na sebe vzájemně odkazují a tím vedou čtenáře k tomu, aby si lépe uvědomil torzovitost pramenů i neúplnost našeho poznání minulosti a aby celý dějepis pochopil jako proces nikdy nekončícího poznávání; aby si uvědomil smysl stále nových interpretací, jež přirozeně přináší pohyb života a jím nově kladené otázky i odlišně zaujímané zorné úhly postupně přicházejících posuzovatelů...

Při výběru ukázek a jejich komentování prokázali autoři velmi rozsáhlé znalosti a rozhled po dějepisné literatuře (včetně nejnovějších, často i polemicky zaměřených nebo hypoteticky pojatých prací), stejně jako vtip a vynalézavost. Díky těmto schopnostem vytvořili pásmo českých dějin jako četbu, která může zainteresovaného studenta strhnout nejen k soustavnému pročítání textů, ale také k jejich hlubšímu promýšlení. Je velmi důležité, že vystihli jak "klasické" politické a vojenské dějiny, tak i proměny společnosti a kultury, církve a náboženských poměrů, ale také každodennosti "obyčejných lidí". Navíc tak učinili způsobem osvětlujícím povahu a vnitřní pohnutky osobností obecně známých nebo i zapomenutých. Autorský respekt k subjektu dějin odpovídá antropologickým a psychologickým pohledům současné historiografie, ale také vydatně přispívá k přitažlivosti vybraných textů… k dalším kladům knihy patří zdařilá snaha zachytit nejen dění v pražském centru či v Čechách, ale také v dalších zemích a regionech českého státu. Stejně tak se plným právem dostalo zasloužené pozornosti různým etnikům obývajícím české země - vedle Čechů zejména Němcům a Židům.

Aniž by tato tendence z knihy jakkoli vyčnívala, je patrné, že autoři mají na mysli také výchovné poslání studia dějin. Uvádějí portréty výrazných osobností a kladou čtenáři otázky po jejich motivaci, hodnocení a inspirativnosti, důsledně se vyhýbají moralizování, ale mluvou pramenu připomínají příkladné chování jedince vůči celku (zemi, národu, obecně lidským hodnotám) a v krajním případě i sebeobětování v dějinách (Hus, Jeroným Pražský). Myslím, že i tuto dnes opomíjenou intenci díla je třeba ocenit...

Rukopis nové chrestomatie českých dějin jsem pročítal nejen se zájmem, ale i s radostí ze znovu ověřené zkušenosti, že máme tak vzdělané, schopné a zanícené učitele dějepisu. (…) Jsem přesvědčen, že se kniha J. Kvirence a E. Kunstové stane oblíbenou četbou i velmi cenným obohacením nejen školní, ale i obecně i popularizační literatury o českých dějinách.


O publikaci:
Název: České dějiny do roku 1914 (Historie v dokumentech)
Autoři: Jan Kvirenc, Eliška Kunstová
Nakladatelství: Dialog
Rok vydání: 2006
ISBN: 80-86761-43-6
Počet stran: 208
Formát: 210 x 260 mm
Vazba: pevná vazba
Doporučená cena: 249,- Kč [objednávky zde]


Ukázky z publikace:
Pro zobrazení ukázky prosím klikněte na příslušný náhled. Ukázky jsou z technických důvodů ve zhoršené kvalitě (oproti knižní podobě).

Jan Kvirenc: České dějiny do roku 1914- ukázka č. 1 Jan Kvirenc: České dějiny do roku 1914- ukázka č. 2 Jan Kvirenc: České dějiny do roku 1914- ukázka č. 3 Jan Kvirenc: České dějiny do roku 1914- ukázka č. 4 Jan Kvirenc: České dějiny do roku 1914- ukázka č. 5


Dostupnost knihy:
Publikaci vydalo liberecké nakladatelství Dialog, kde si ji můžete i objednat - nejlépe e-mailem knihy@dialog-lbc.cz; případně telefonicky 485 121 610, 485 123 039. Kniha je dále v prodeji ve vybraných knihkupectvích či přímo také na Gymnáziu Budějovická v Praze 4. Knihu lze objednat i prostřednictvím on-line formuláře.


O autorech:
Mgr. Jan Kvirenc - učitel dějepisu na Gymnáziu Budějovická v Praze 4, autorsky či lektorsky se podílel na řadě učebnicových textů a atlasů pro základní a střední školy, publikuje také články metodického charakteru o výuce dějepisu, spolupracuje se Sdružením historiků ČR, Ústavem soudobých dějin Akademie věd apod., pracoval v odborných komisích MŠMT; místopředseda Asociace učitelů dějepisu ČR, hlavní redaktor historického občasníku Čelem vzad
PhDr. Eliška Kunstová - učitelka dějepisu na Gymnáziu Nad Alejí v Praze 6, autorka či spoluautorka celé řady učebních textů pro základní a střední školy a také dějepisných atlasů, dále se podílí na koncepci i obsahu učebních pomůcek, publikuje metodické články o výuce dějepisu; je členkou výboru Asociace učitelů dějepisu ČRSpolečnosti bratří Čapků, spolupracuje s Ústavem soudobých dějin Akademie věd