Doporučujeme


Jan Kvirenc: Evropa do roku 1914, Historie v dokumentech

Jan Kvirenc

Evropa do roku 1914

* Historie v dokumentech *

* 334 hesel * 600 dokumentů * 500 obrázků *

[objednávky zde]

Stručně o knize:

Publikace tvoří samostatný protějšek úspěšné knihy České dějiny do roku 1914 od téhož autora. Ve 334 heslech jsou prostřednictvím takřka 600 autentických dokumentů představeny hlavní události dějin politických, náboženských, vojenských i hospodářských, nechybějí sondy do dějin kultury a každodenního života. Osobní výpovědi aktérů a vzpomínky pamětníků se střídají s oficiálními dokumenty, zařazeny jsou profily významných osobností a úvahy soudobých historiků. Promluví k nám Richard Lví srdce, Kolumbus, Michelangelo, Machiavelli, Cromwell, Kateřina Veliká, Robespierre, Napoleon, Garibaldi, Bismarck a mnozí další, nahlédneme do Byzantské říše i světa islámu, poznáme zábavy a strasti obyčejných lidí i vládců, jejich jídelníček a módu, dozvíme se, co byly Potěmkinovy vesnice, jestli existoval legendární král Artuš, jak se lékaři pokoušeli vypořádat s „černou smrtí“, komu se říkalo „bič boží“ nebo „kaprál na trůně“. Kniha zahrnuje vývoj společnosti od dob starověkého Řecka a Říma až do začátku 20. století ve všech částech Evropy (s přesahem do mimoevropských oblastí – křížové výpravy, objevné plavby, kolonialismus). Všechny přehledně uspořádané dokumenty navíc doprovázejí věcné komentáře s motivačními otázkami a návody, jak s nimi pracovat. Významnou složkou publikace je obrazový doprovod, který čítá 500 převážně dobových vyobrazení a fotografií významných památek.


Recenze:
Recenzentem knihy byl prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc. (Univerzita Karlova) – z lektorského posudku vybíráme klíčové pasáže:

„Autorův rukopis ukázek z pramenů k evropským dějinám navazuje na jeho velmi zdařilou a svým způsobem průkopnickou čítanku k českým dějinám z roku 2006. Také zde se kombinují tři typy textů: ukázky z pramenů, výkladový text autorův a informační poznámky věcné, biografické a chronologické. I tentokrát jsou do kategorie pramenů zařazeny některé texty soudobých historiků. Komentáře k jednotlivým textům jsou krátké a věcné, jsou živě napsané a rozhodně zcela plní svůj úkol. Bez nich by pramenné úryvky byly málo srozumitelné. Jsou věcně správné, zasvěcené, vystihují podstatu věci a poskytují potřebnou vstupní informaci. Projevuje se v nich, že autor má dlouholeté pedagogické zkušenosti a dovede koncentrovat výklad k věcem podstatným, ale zároveň tento výklad oživit a aktualizovat. Velmi užitečné je také časté zařazování otázek, resp. problémů, které má nejen svoji užitnou hodnotu pro školskou potřebu, ale dává také látku k zamyšlení zainteresovanému čtenáři. Obtížného úkolu výběru pramenů se autor zhostil se ctí. Všechny vybrané texty mají své opodstatnění, poněvadž vypovídají o významné souvislosti, osobnosti či události. Naopak platí, že naprostá většina závažných procesů a událostí je pokryta pramennými ukázkami. Publikaci považuji za mimořádně cenné a důležité doplnění našeho knižního trhu. Jde o pečlivě zpracovanou a zasvěceně komentovanou příručku, která může vzbudit zájem širšího okruhu vzdělaného čtenářstva. Vřele ji doporučuji.“

Doufejme, že kniha bude přinejmenším stejně spěšná jako předchozí titul České dějiny do roku 1914, který se již dočkal několikatisícového dotisku a byl také oceněn v přehledu nové literatury v Českém časopise historickém (2007/č. 1) – z recenze vybíráme:

„Výpravná publikace České dějiny do roku 1914 přináší kolem pěti set dobových historických textů nebo jejich úryvků, které jsou doprovázeny příslušnými komentáři, obrazovými přílohami, historickými sondami a medailony významných historických osobností. Určena je především učitelům a studentům, ale i ostatním zájemcům o historii. … Zvolenou tematiku zařazuje do širšího rámce obecných dějin. ... Přitom velice podrobné a pečlivě propracované členění jednotlivých pasáží textu umožňuje rychlou a přehlednou orientaci. Jedná se o velice zdařilý ediční počin a zmíněná publikace se svou kvalitou po stránce obsahové i formální řadí k tomu nejlepšímu z podobných typů literatury na našem trhu.“


Podrobněji o knize – z úvodu publikace:

Nic nestojí v příkřejším rozporu s historií než lež. V pohádkách hledáme smyšlenky, v historii pravdivost a serióznost.
Aeneas Silvius Piccolomini

Jistě jsou mezi námi mnozí, kteří v dnešní uspěchané a rozostřené (post)moderní době nad úvodním citátem ze spisu Aenea Silvia Piccolominiho (známe jej též jako papeže Pia II.) zavrtí trochu nevěřícně hlavou. Historie již pochopitelně není onou učitelkou života, jak ji v Řecku před skoro dva a půl tisíci lety konstituovali otcové evropského dějepisectví, Hérodotos a Thúkýdidés, ale přesto... Něco z onoho dřívějšího pojetí dějepisu v nás zřejmě zůstalo, i když si to nechceme nahlas přiznat. Máme pocit, že se za to nemusíme stydět a neměl by ani školní dějepis.

„Archivy a dokumenty jsou pamětí minulosti“ – napsal v 16. století španělský král Filip II. Osměleni úspěchem naší chrestomatie České dějiny do roku 1914 (Historie v dokumentech), předkládáme dalších více než tři sta příběhů našich předků. Časově paralelní svazek je tentokrát zaměřen na dějiny Evropy. Vyprávět takové příběhy není zdaleka jednoduché – vždyť co je vlastně Evropa, co jsou evropské dějiny? Dějiny jednotlivých zemí? Dějiny civilizace? Nechme však teoretických úvah.

Východiskem jsme učinili – možná poněkud prozaicky (a jistě mnohé neuspokojíme) – potřeby školní středoškolské výuky. Namíchali jsme nabídku z dějin politických, vojenských, církevních, hospodářských a v nejširším slova smyslu kulturních, nechybějí sondy do dějin každodennosti, státu a práva, filozofie, literatury… To vše při vědomí omezeného rozsahu celé knihy. Snad v ní učitelé, studenti různých typů škol a v neposlední řadě i další zájemci o historii najdou alespoň něco pro svou inspiraci. Ať už pro práci, studium nebo volný čas, ať už pro souvislé čtení nebo třeba jen pro namátkové listování.

Na úvod – v kapitole Zrození Evropy – zařazujeme dva obecnější texty o našem kontinentu, texty, jež mezi sebou dělí přesně dvě tisíciletí. A pak už následuje přes 330 hesel, zahrnujících na šest set úryvků z pramenů a literatury nejrůznějšího druhu, od antiky (víme, že by si zasloužila větší prostor, než jsme jí vymezili) po začátek 20. století. V zájmu větší obsahové provázanosti místy dáváme přednost tematickému řazení před přísnou chronologií. Snad uvítáte, že komentáře k dokumentům zahrnují motivační a návodné otázky, jak s texty pracovat.

Pochopitelně jsme nechtěli dublovat informace z předchozího titulu o českých dějinách, s nímž tato publikace tvoří spřízněnou dvojici. Nevyhýbáme se však použití pramenů české provenience ani tématům, která jsou společná zemím našeho regionu či celoevropská (např. dějiny hmotné i duchovní kultury). Rámec „starého kontinentu“ naopak vědomě překračujeme v souvislosti s křížovými výpravami, zámořskými objevy a kolonialismem. Pramenné citace navíc doprovází alespoň několik úryvků z děl českých a evropských historiků z konce 20. a začátku 21. století. Jejich prostřednictvím přibližujeme některá z témat, jež se třeba zatím s běžně vydávanými učebnicemi míjejí. Snad takové poznatky či úvahy budou pobídkou k další četbě.

Přes nutnou torzovitost a omezení našeho výběru doufáme, že kniha splní alespoň něco z toho, co si předsevzala: být zásobárnou textů pro hlubší, aktivní poznávání minulých dějů ať už ve škole, nebo mimo ni. Necháváme na hodnocení laskavého čtenáře, aby posoudil, jak se tento záměr podařilo naplnit.


O publikaci:
Název: Evropa do roku 1914 (Historie v dokumentech)
Autor: Jan Kvirenc
Nakladatelství: Dialog
Rok vydání: 2007
ISBN: 978-80-86761-70-1
Počet stran: 234
Formát: 210 x 260 mm
Vazba: pevná vazba
Doporučená cena: 259,- Kč [objednávky zde]


Ukázky z publikace:
Pro zobrazení ukázky prosím klikněte na příslušný náhled. Ukázky jsou z technických důvodů ve zhoršené kvalitě (oproti knižní podobě).

Jan Kvirenc: České dějiny do roku 1914- ukázka č. 1 Jan Kvirenc: České dějiny do roku 1914- ukázka č. 2 Jan Kvirenc: České dějiny do roku 1914- ukázka č. 3 Jan Kvirenc: České dějiny do roku 1914- ukázka č. 4 Jan Kvirenc: České dějiny do roku 1914- ukázka č. 5


Dostupnost knihy:
Publikaci vydalo liberecké nakladatelství Dialog, kde si ji můžete i objednat. Kniha je dále v prodeji ve vybraných knihkupectvích či přímo také na Gymnáziu Budějovická v Praze 4. Knihu lze objednat i prostřednictvím on-line formuláře.


O autorovi:
Mgr. Jan Kvirenc - učitel dějepisu na Gymnáziu Budějovická v Praze 4, autorsky či lektorsky se podílel na řadě učebnicových textů a atlasů pro základní a střední školy, publikuje také články metodického charakteru o výuce dějepisu, spolupracuje se Sdružením historiků ČR, Ústavem soudobých dějin Akademie věd apod., pracoval v odborných komisích MŠMT; místopředseda Asociace učitelů dějepisu ČR, hlavní redaktor historického občasníku Čelem vzad