Čelem vzad - všechna čísla - Eva Kubátová

Přejít o stránku zpět   Vytisknout tuto stránku   Kniha hostů   Přejít o stránku vpřed

TIP: publikace České dějiny do roku 1914 Evropa do roku 1914 a od hlavního redaktora stránek Čelem vzad.
Nalezené články: Jan Nepomucký, Karmelitáni a Pražské Jezulátko, Mayové – úsvit a zánik geniální civilizace
Návštěvnost článků


Jan Nepomucký


Poslat článek e-mailemČlánek vyšel v čísle: 9 (únor 2001)

Název kapitoly: Osobnosti
 
Ohodnoťte článek "Jan Nepomucký":
 Hodnocení 1 z 5 (nejhorší)
 Hodnocení 2 z 5
 Hodnocení 3 z 5
 Hodnocení 4 z 5
 Hodnocení 5 z 5 (nejlepší)

Iohannes natus quondam Welflini de Pomuk, clericus Pragensis dyocesis publicus autoritate imperialli notarius. - Jan, syn zemřeláho Velfína z Pomuku, klerik pražské diecéze, z císařské moci veřejný notář.

Notářská značka Jana z Pomuku s podpisem

Jak nám říká běžné notářské osvědčení, Johánek z Pomuku byl úředníkem, který se narodil někdy před polovinou 14. století v trhové vsi v jihozápadních Čechách, náležející nedalekému cisterciáckému klášteru, v Nepomuku. Už zde se objevují první rozpory ohledně jména, zda Nepomuk či Pomuk. Johánek sám se psal z Pomuku. Zajímavý názor v této věci vyslovil historik František Stejskal, podle kterého je název Pomuk odvozen od "pomukávání", jak se říkalo zvláštním zvukům, kterými se mniši dorozumívali při práci, protože nesměli mluvit. Obyvatelé Nepomuku se tedy nejspíš chtěli od kláštera odlišit, protože "nepomukávali". Za husitských válek byl klášter zničen a převládla podoba Nepomuk.

O Janově soukromém životě víme velmi málo. Taktéž o jeho rodičích. Jeho otec Velflín či Volflín (zdrobnělina z německého Wolfgang) byl nepomuckým rychtářem mezi lety 1355 - 1367. O matce nemáme žádné zprávy.

Svatý Jan Nepomucký

Jak se dá soudit ze jména Janova otce, byl potomkem kolonistů, kteří zejména ve 13. století přicházeli osidlovat česká klášterní panství.

S Janem se poprvé setkáváme, když začínal pracovat v arcibiskupské kanceláři v polovině roku 1369. Od této chvíle začíná jeho kariéra v církevních službách.

Zlomovým se stal rok 1380, kdy se od jara až k podzimu šířil naším územím mor. Král Václav IV. uprchl do říše a arcibiskup Jan z Jenštejna ho následoval. A právě on poskytl Janovi první krůček v jeho postupu, když ho určil oltářníkem při kapli Svatovítské katedrály zasvěcené sv. Erhardovi a Otýlii. Na mor také zemřel farář Václav Tausendmark od sv. Havla na Starém Městě. Jan se stal jeho nástupcem.

Zřejmě nebyl dobrým kazatelem, protože se nedochoval žádný z jeho textů při působení na kazatelně.

Jakmile dosáhl hmotného zabezpečení, začal studovat. Nejprve složil bakalářské zkoušky na pražské právnické fakultě a později odjel do Padovy, kde promuje na doktora církevního práva a odjíždí zpět do Čech.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Od roku 1389 ho můžeme sledovat ve funkci generálního vikáře (arcibiskupův zástupce pro správní záležitosti) pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, což se mu stalo osudným. Arcibiskup měl totiž spoustu nepřátel, které si získal při roztržkách pramenících z nedostatku politického taktu. Postupně se tak dostal i do problémů se svým někdejším přítelem, s králem Václavem IV. Panovník chtěl oslabit Jenštejnovu moc, proto hodlal vytvořit nové biskupství v západních Čechách. Hospodářskou základnu by tvořily statky kladrubských benediktinů. Proto se čekalo jen na smrt opata Racka, po němž neměl být volen nový představený kláštera. Racek skutečně brzy umírá. Jeho spolubratři se sešli a zvolili nástupcem mnicha Olena. Posel se vydal ihned do Prahy, aby mohla být volba potvrzena v arcibiskupské kanceláři. Jan z Pomuku už byl bezesporu o králově úmyslu informován, proto žádost vyřídil jak nejrychleji to šlo. Václav IV. mezitím pobýval na svém loveckém hradu Žebrák, proto se o zmaření svého plánu dozvěděl až o několik dní později. Rozčílil se až na hranici únosnosti a veřejně prohlásil, že arcibiskupa i jeho úředníky utopí a zabije. Jenštejn se tedy raději se svými nejdůležitějšími pomocníky před panovníkovým hněvem uchýlil na svůj roudnický hrad. Ovšem vzhledem k tomu, že právě začínalo Milostivé léto, křesťanský svátek vyhlášený římským papežem speciálně pro Čechy, byly by následky arcibiskupovy nepřítomnosti v hlavní městě pro krále obzvláště trapné, začal si Václav IV. Jenštejna udobřovat. Na jednu "mírovou" schůzku ale přišel ve značně podnapilém stavu, vypukla ostrá hádka a rozčílený král kázal všechny zatknout.

Jenštejnovi se podařilo uniknout, nebo mu také možná sami královi dvořané dopomohli, protože se báli důsledků zatčení církevního hodnostáře. Zbrojnoši zatím vedli na Hrad čtyři zajatce: Johánka z Pomuku, oficiála Puchníka, míšeňského probošta Knoblocha a arcibiskupova hofmistra Něpra z Roupova. Dále byli úředníci vedeni na Staroměstskou radnici, kde asi došlo k dalšímu výslechu. Zde byl pod stráží zanechán hofmistr. Zbylí tři kněží skončili ve vězení na Staré rychtě. Tady byli opět vyslýcháni. Václav snad chtěl vědět nové informace o Jenštejnových skutcích. Když viděl, že nic nepořídí, jeho kalich trpělivosti přetekl, možná i množstvím vypitého vína, a nechal připravit mučidla. Zajatcům svázali zápěstí a po žebříku je za ně vytahovali vzhůru, přičemž došlo k vykloubení ramen. Stará čeština měla pro tuto činnost název štosování. Dále je pálili pochodněmi do boků a slabin. Janovi kat dokonce nasadil palečnice.

Václav si postupně uvědomoval možné následky svého chování, proto chtěl všechny propustit pod přísahou mlčení. Johánek už však byl v bezvědomí a za několik málo minut vydechl naposledy.

Okolo 9. hodiny večerní 20. března 1393 bylo jeho tělo svázáno do kozelce a vhozeno do Vltavy z Kamenného, dnes Karlova mostu. V této chvíli se už dostáváme k zázrakům.

Známý je údajný ohnivý plamen, který se objevil už při Janově narození a nyní ho vyprovázel do nebe, nebo světla zářící okolo jeho těla celou noc; ráno byl Jan nalezen na břehu s líbezným výrazem na tváři. Existují také nesčetné historky o tom, kterak na smrt nemocné vyléčily prach a hlína z Janova hrobu. Kuriózní na této věci je, že se před polovinou 18. století stal tento "zázračný lék" předmětem zámořského obchodu. Pro kanonizační komisi se však musely předložit "důvěryhodnější zázraky".

Posvátná relikvie - údajný jazyk J. Nepomuckého

Největší pozornost na sebe jistě upoutává světcova relikvie, která byla přes 250 let mylně považovaná za jazyk a "přežila" přes 300 let zasypaná hlínou v mučedníkově lebce. 15. dubna 1719 se muselo podle římských pravidel ohledat místo Janova posledního odpočinku. Byl vypáčen náhrobek a neporušený skelet byl doslova kost po kosti přesunut na stůl. Lebka byla plná hlíny, proto ji sakristián naklonil, aby ji vysypal, a na stůl vypadl kus živé načervenalé tkáně. Přítomní anatomové ji označili za jazyk. Relikvie byla vystavena až do roku 1866 a do té doby ji lidé přicházeli ve zbožné úctě líbat. Jezuita Jan Křtitel Votka propočítal, že při průměru 50 000 líbajících za rok mohl ostatek od roku 1729 obdržet nějakých 6 850 000 hubiček. Není tedy divu, že tkáň už nebyla v nejlepším stavu, a tak líbání přestalo.

Poslední ohledání světcova ostatku se událo roku 1973, kdy se pomocí moderních přístrojů zjistilo, že se nejedná o jazyk, nýbrž zbytek mozku.

Jako další zázrak kanonizační komise uznala zachránění šestileté Rozálie Hodánkové před utopením v ledové vodě a rozdrcením mlýnským kolem. Stalo se to 22. února 1718 nedaleko Strakonic. Rozárka uklouzla na zledovatělé lávce a spadla do Otavy, která ji nesla k náhonu Pětikolského mlýna. Údajně se jí pod vodou zjevil Jan Nepomucký, v jedné ruce kříž, v druhé palmovou ratolest a na hlavě kněžský biret, právě tak, jak bývá zobrazován, a ujistil ji, že nezemře. Dívenka vyvázla bez větších zranění a neutopila se, i když prý byla pod vodou okolo půl hodiny.

Náhrobek Jana Nepomuckého v chrámu svatého Víta

Dalším uznaným zázrakem bylo uzdravení jednadvacetileté Terezie Veroniky Krebsové roku 1701, které nesprávným léčením vymknutého palce na levé ruce postupně končetina zcela odumřela. Vroucně se modlila k Panně Marii a Janu Nepomuckému. Jednou se jí zdálo o papíru, na kterém ji kdosi vyzýval k devítidennímu půstu s trojí zpovědí a příjímáním. Devátou noc se jí Jan zjevil a ujistil ji, že jí bude pomoženo. Když pak ráno šla do kostela a kněz jí podal hostii, ruka náhle nabyla na objemu a narovnala se, takže s ní mohla bez bolestí pohnout.

Zde snad lze jen dodat, že za svatého prohlásil Jana Nepomuckého papež Benedikt XIII. 19. března 1729 a ve dnech 8. - 16. října se slavilo jeho svatořečení v Praze.

Velmi zajímavé je označení Jana Nepomuckého jako mučedníka zpovědního tajemství. Zbožné podání udává, že byl Johánek trýzněn Václavem IV., protože mu nechtěl prozradit, z čeho se mu zpovídala královna Žofie. Král chtěl údajně pojmout za manželku dceru aragonského krále, proto usiloval o církevní prohlášení neplatnosti jeho sňatku s Žofií. V té době bylo zvykem, že se vdané ženy radily o svých manželských problémech při zpovědi, aby měly jistotu, že jejich tajemství nebude vyzrazeno. Možná proto chtěl Václav tolik vědět, co knězi řekla, aby tyto informace mohl při procesu použít proti ní. Jan už mučení nepřežil. S realitou má ovšem tento výklad pramálo společného.

Na Johánka z Pomuku se lze jistě dívat z mnoha stran. Nezanedbatelné je také literární, výtvarné či sochařské ztvárnění barokního světce. Mezi mnoha jinými lze jmenovat bronzovou sochu na Karlově mostě, výzdobu kostela sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech nebo skvostný náhrobek z tepaného stříbra ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě.

Použitá literatura
V. Vlnas; Jan Nepomucký, česká legenda; Praha 1993
J. Kadlec; Přehled českých církevních dějin 1 a 2; Řím 1987
J. A. Svoboda; Svatý Jan Nepomucký (Barokní kázání zlonického děkana); Kladno 1995
J. Mikulec; Pobělohorská rekatolizace v českých zemích; Praha 1992


 
Ohodnoťte článek "Jan Nepomucký":
 Hodnocení 1 z 5 (nejhorší)
 Hodnocení 2 z 5
 Hodnocení 3 z 5
 Hodnocení 4 z 5
 Hodnocení 5 z 5 (nejlepší)

Ostatní články: Jan Nepomucký, Mayové – úsvit a zánik geniální civilizace


Karmelitáni a Pražské Jezulátko


Poslat článek e-mailem
Článek vyšel v čísle: 10 (březen 2002)


Název kapitoly: Články
 
Ohodnoťte článek "Karmelitáni a Pražské Jezulátko":
 Hodnocení 1 z 5 (nejhorší)
 Hodnocení 2 z 5
 Hodnocení 3 z 5
 Hodnocení 4 z 5
 Hodnocení 5 z 5 (nejlepší)

Karmelitánský znakKarmelitánský řád nevznikl v Evropě, ale na Předním Východu na půdě Palestiny. Jeho název poukazuje na místo vzniku: Karmel je palestinské pohoří vybíhající až ke Středozemnímu moři. Hora Karmel nás nespojuje jen se zemí, kde žil Ježíš, ale stala se posvátnou horou už ve Starém zákoně díky mocnému proroku Eliášovi, který tady pobýval. Pramen, který zde prýští, nese právě jeho jméno. Eliáš se stal vzorem a duchovním zakladatelem karmelitánského řádu.

Podstatným prvkem života karmelitánů je úcta k Panně Marii. Její čistota má v Karmelu významné místo, proto na konci 13. století řád přijímá jako součást oděvu bílý plášť - "palium Panny Marie".

Řád se rozděluje na dvě větve - obuté a bosé karmelitány, přičemž bosí vznikli reformací řádu obutých a mají přísnější pravidla života - regulae vitae. Zpřísnění jejich konstituce znamenalo zejména návrat k původnímu smyslu poustevnictví - kontemplaci, pak rovněž přísnější klauzuru (místa, kam nesmí vstoupit osoba druhého pohlaví), mlčenlivost, dlouhé posty a více fyzické práce.

Řehole karmelitánů spočívá v mlčenlivosti od kompletáře do primy (jsou to části breviáře - církevní modlitby, přičemž kompletář je modlitba před spaním a prima je ráno, je to tzv. první hodinka čtení), zdrženlivosti od masa a půstu, což se promíjí jen v nemoci a na cestách, každý z bratří má svou vlastní celu, jídlo se podává ve společné jídelně neboli refektáři (tzv. cenobitský způsob života), mniši se musí vyvarovat zahálce a svědomitě se modlit.

Oděv bosých karmelitánů se (kromě používání sandálů) shoduje s oděvem obutých. Je jím zpočátku nebarvený, později tmavohnědý hábit, od konce 15. století se škapulířem, což je pruh látky sloužící jako zástěra s otvorem uprostřed pro hlavu. Karmelitánský škapulíř má ovšem především význam duchovní. Podle prastaré legendy zjevila v době, kdy řád bojoval o přežití, uprostřed nočních modliteb Panna Marie svatému Šimonu Stockovi, který ji vzýval o pomoc, ukázala mu škapulíř a řekla, že kdo v tomto oděvu zemře, bude spasen. Záhy po této události řád začal rychle vzkvétat. K oděvu patří černý kožený řemen s růžencem a krátký hnědý pláštík se špičatou kapucí.

Řádový znak nám symbolicky staví před oči oba hlavní patrony řádu i vlastní duchovní cestu. Ve stříbrném štítu k hornímu okraji vybíhá hnědý prohnutý a někdy křížem končící hrot symbolizující Krista v zastoupení hory Karmel. Bílá hvězda znamená Pannu Marii a dvě hnědé hvězdy, které ji doprovázejí, vyjadřují osoby poustevníků Eliáše a Elizea, kteří se dali do Božích služeb. Znak je doplněn mariánskou královskou korunou, Eliášovým plamenným mečem a řádovým heslem Zelo zelatus sum pro Domino exercituum neboli Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů.

Nelze nezmínit ženskou větev řádu - karmelitky. Do českých zemí přišly pouze bosé, reformované z obutých podle přísnějších pravidel svatou Terezií Velikou (z Ávily), vlastním jménem Ahumada Sanchez de Cepeda, hlavní světicí řádu a patronkou Španělska, která byla prohlášena "učitelkou církve". Zakladatelkou pražského karmelu byla Ctihodná Marie Elekta od Ježíše.

Řeholní oděv karmelitek tvoří hnědý hábit, škapulíř, bílý plášť a černý závoj.

Už do doby vlády Ferdinanda I., který pocházel ze španělského města Alcalá de Henares, kde se mimo jiné narodila další významná osobnost - Miguel de Cervantes, přes Karla V. a jezuitský řád založený Ignácem z Loyoly, sňatky do Španělska, rozšíření úcty k jejich světcům (např. sv. Jakub, Ignác, Isidor...) a uctívání milostného obrazu montserratského, můžeme pozorovat velké propojení i s naší zemí. Ve střední Evropě nastává Aetas Hispaniae neboli "španělský věk".

Výjimečnou osobou, která zasáhla do dění v karmelitánském životě v českých zemích, byla Polyxena, později Lobkovicová, to podle svého druhého manžela Zdeňka Vojtěcha z Lobkovic. Byla jedním z bohatého počtu dětí Vratislava z Pernštejna a Španělky doni Marie Manrique de Lara. Roku 1587 uzavřela sňatek s Vilémem z Rožmberka. Do manželství s tímto významným mužem ji doprovázel výjimečný svatební dar: od matky dostala sošku Jezulátka, rodinné paládium, které bylo odrazem zbožnosti v matčině původní vlasti a jež se stále více stávalo symbolem nového barokního náboženského prožitku v Čechách.

Kostel Panny Marie VítěznéKdyž byl konečně dokončen někdejší protestantský kostel na Malé Straně v Praze, zasvěcený Panně Marii Vítězné a v přilehlém klášteře se usadil řád bosých karmelitánů, nyní ovdovělá Polyxena z Lobkovic jim odkázala sošku, která se měla stát symbolem nového počátku. Od té doby se Jezulátko stává předmětem náboženské úcty po celém světě a jeho slavná historie je protkána mnoha prosbami a zázraky.

Pražské Jezulátko - soška bez šatůUpřímnými modlitbami nemocných k Jezulátku, přikládáním Ježíškových obrázků na nemocná místa, líbání nožek sošce a vesměs hluboká úcta dělala zázraky. Slepí opět viděli, hluchým se navrátil sluch, chromí odhodili berle a znovu chodili... Nelze se proto divit, že lid začal horlivě ctít Jezulátko, kterému se začalo říkat "Gratiosus Jesulus - Milostné Jezulátko".

Sošku si v klášterech zamilovali zejména nejmladší členové - novici. Vystavili ji ve své oratoři a denně k ní konali dvouhodinové pobožnosti. Někdy Jezulátko vynášeli také do kostela, aby se mu mohli přijít poklonit také věřící.

Původ sošky zahaluje dodnes tajemství. Koluje o něm půvabná legenda převyprávěná nynějším strážcem Jezulátka Bohuslavem Hlaváčem:

Na přelomu století jedenáctého a dvanáctého zuřily na poloostrově Pyrenejském boje mezi křesťanskými vládci a Maury. Tenkrát byl prý v jižním Španělsku nedaleko řeky Guadalquiviru mezi Sevillou a Córdobou klášter. Ten byl nájezdem Maurů rozvrácen a do jeho trosek se vrátili jen čtyři zbylí mniši. Jeden z nich jmenoval se Josef a vynikal zvláštní úctou k Dítěti Ježíši a svaté rodině nazaretské. Jednou tento zbožný muž pracoval na dvoře, vtom zjevilo se mu dítě překrásné a vyzvalo ho k modlitbě. Bratr se modliti počal pozdravení andělské a když dospěl ke slovům: "požehnaný plod života tvého Ježíš", řeklo dítě: "To jsem já!". Nato zjevení zmizelo, avšak bratr Josef jej z paměti vymazat nemohl a toužebně přál si znovu se s ním setkat, ovšem nebylo mu to dopřáno. Chtěl si tedy opatřit jakousi náhradu a vytvořit sošku Dítěte. Zestárl a jeho touha se nenaplňovala. Stále zkoušel vymodelovat z vosku tvář co nejvěrnější té, kterou spatřil, ale stále se svým dílem nebyl spokojen. Až jednou, to už byl hodně starý, zjevilo se mu Dítě znovu se slovy: "Přišel jsem se ti ukázat, abys mohl dokončit sošku věrně podle mé podoby." Bratr Josef se hned chopil práce. Ani sám nevěděl, jak jeho ruce hnětly měkký vosk a jak vytvářely tvář, kterou vnímal jako sen. Netrvalo dlouho a dílo bylo hotovo. Zjevení opět zmizelo, avšak bratr Josef překypoval vnitřním štěstím. Byl nesmírně unaven, proto složil hlavu do dlaní ale na tomto světě se už neprobudil.

Pražské Jezulátko - celkové umístěníSoška sama je zřejmě dřevěná, dřevo je potaženo plátnem a na něm je vymodelováno Dítě ve splývající říze. Připomíná to techniku mnohem starších řezeb, než lze soudit z vnějších okolností. Barevná úprava je zřejmě provedena na očích a na vlasech, které byly původně tmavé, snad až černé a dokonce snad byly přemodelovány. Úcta k tomu, koho soška představuje a materiál, ze kterého je vyrobena, asi nikdy nedovolí podrobné zkoumání. Vosk totiž křehne a tím pádem každý dotyk může být nebezpečný.

Barokní Jezulátka, na rozdíl od středověkých, vyřezávaných ze dřeva, byla zhotovována také z vosku, slonové kosti a bronzu, dokonce i z papírmaše.

Pražské Jezulátko - detail sošky v barokním oblečeníSlávu Ježíška šířily četné kopie dotýkané originálem. Porcelánové kopie vyráběla míšeňská porcelánka podle modelu, který vyrobil sochař Gottlieb Kirchner. Kopie sošky byly umístěny téměř ve všech malostranských chrámech a v klášterech či kostelích spravovaných karmelitánským řádem. V hojném počtu putovaly napodobeniny i za hranice země, a to např. do Německa, Francie, Rakouska a později také do asijských zemí, jako je Vietnam, Čína a Filipíny. V roce 1992 byla kopie Jezulátka předána také do Španělska, a tak se Ježíšek vrátil do své původní vlasti. Na španělský původ poukazuje tvářička sice nesmírně jemná a líbezná, ale se zřetelnými rysy jižanského až moreskního typu.

Zvyk oblékat uctívané sochy je starý. Rozšířil se zejména v barokní době - z toho období je jich proto zachováno nejvíce. Barokní sošky byly bez výjimky oblékány do šatů, které napodobovaly dobovou módu šlechty. Pražské Jezulátko bylo oblékáno odedávna, neboť jako symbol náboženské úcty vstoupilo v povědomí nádherně oděné. Ostatně u této sošky je oblečení nutné, protože v sedmnáctém století mu byly opraveny ulomené ručky tak, že by bez šatů působilo neesteticky.

V rukou stojícího či vzácněji sedícího Dítěte se vyskytují různé atributy. Nejčastěji levou rukou žehná, v pravé pak drží ptáčka, jablko, sféru, knihu, křížek nebo vinný hrozen, který je podobenstvím Krista.

Oblečení Jezulátka se skládá z prosté košilky, přes ní se oblékala suknice, kterou některé prameny nazývají "rochetou". Pak Ježíšek dostane šaty oblékané zepředu, přes ně pak plášť. Kolem krku a rukou je navlékáno krajkové okruží a na hlavu se Jezulátku vsazuje jedna z jeho dvou korunek.

První známé korunky se mu dostalo roku 1651, a to z rukou Bernarda Ignáce Martinice, a přibližně za tři roky bylo Dítě slavnostně korunováno. Tato martinická korunka byla podle popisu zlatá, zdobená perlami a drahými kameny, bohužel se však nedochovala.

Ježíšek má nyní dvě korunky, jednu z roku 1767 a druhou z let 1810 - 1820; obě pocházejí z dílen pražských zlatníků.

Dodnes se v garderobě sošky shromáždilo více než 60 kusů šatiček. Mezi dárky, které i v dnešní době přinášejí poutníci, právě oblečky zaujímají přední místo.

Zvláštní pozornost si jistě zaslouží výšivka pocházející asi z roku 1735, aplikovaná na nový samet nádherných šatů, které prý Jezulátku sama vyšila Marie Terezie. Dále "šatník" obsahuje roucho z čínské farnosti Tou-sé-vé u Šanghaje. Z Vietnamu byl darován obleček s motivem draka, pak je tu oblečení z Filipín, Brazílie, Nebrasky a celá řada od krajanů z USA. Na celé věci je zarážející fakt, že ani jedny šatečky nejsou ze Španělska!

Samozřejmě i naše vlast přispěla svéráznými dárky s veselými slováckými výšivkami (tzv. šohajky).

Jedno však mají všechny dary Ježíškovi společné. Poukazují totiž na nesmírnou úctu k Pražskému Jezulátku a lásku, kterou k němu chovají lidé mnoha národů, jazyků a barev pleti bez rozdílu.

Použitá literatura
P. J. Mayer, Milostný Ježíšek v kostele Panny Marie Vítězné v Praze, Praha 1884
V. Remešová, L. Pokorný, Milostné Pražské Jezulátko, Praha 1988
J. Forbelský, J. Royt, M. Horyna, Pražské Jezulátko, Praha 1992
P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997
F. Ruth, Kronika královské Prahy a obcí sousedních II., Praha 1995
B. Dlouhá, Pražské Jezulátko doma i v cizině, Praha 1935
A. Novotný, Pražské Jezulátko, Praha 2000
Karmel v Čechách (průvodce výstavou o karmelitánském řádu), Kostelní Vydří 1993
Z. Kalista, Ctihodná Marie Elektra Ježíšova, Kostelní Vydří 1992
J. Kadlec, Přehled českých církevních dějin I./II., Praha 1991
A. Novotný, Pražské karmelitky, Praha 1941

 
Ohodnoťte článek "Karmelitáni a Pražské Jezulátko":
 Hodnocení 1 z 5 (nejhorší)
 Hodnocení 2 z 5
 Hodnocení 3 z 5
 Hodnocení 4 z 5
 Hodnocení 5 z 5 (nejlepší)

Ostatní články: Jan Nepomucký, Karmelitáni a Pražské Jezulátko


Mayové – úsvit a zánik geniální civilizace


Poslat článek e-mailem
Článek vyšel v čísle: 11 (březen 2003)


Název kapitoly: Život ve staletích
 
Ohodnoťte článek "Mayové – úsvit a zánik geniální civilizace":
 Hodnocení 1 z 5 (nejhorší)
 Hodnocení 2 z 5
 Hodnocení 3 z 5
 Hodnocení 4 z 5
 Hodnocení 5 z 5 (nejlepší)

Pyramida v PalenqueMayové se jako celek dělili na mnoho kmenů a podkmenů a byli nejvýznamnějším staroamerickým národem. Osídlili Guatemalu, poloostrov Yucatán, část mexických států Tabascó a Chiapas, Belize, stejně jako části území Hondurasu a San Salvadoru. Jejich původ je dosud hádankou.

V mayském bájesloví se uvádí, že v dávných dobách slétli na zemi bohové, jejichž posláním bylo zničit jiného boha žijícího na nebi. Po úspěšném zničení tohoto boha nastala na zemi doba temna, kdy slunce nebylo vidět po mnoho let. Pak konečně nastal den, kdy slunce opět vyšlo a ptáci začali zpívat. A právě tehdy bohové stvořili nového člověka - se schopnostmi bohům podobnými. A pak ho začali učit.

Hieroglyfické písmo – tzv. leydenská destička z nefrituPo odchodu některých z bohů domů na svou planetu, tu zbývající bohové založili "univerzity", kde vyučovali. (Mayové svým bohům-učitelům začali říkat Kačinové.) Docházeli sem kněží a vládcové, aby se zde učili matematiku, astronomii, a také fyziku a chemii. Tyto univerzity byly postaveny ve tvaru většinou tříposchoďové pyramidy, kde každý stupeň znamenal jeden obor vědění. Chemie a fyzika se vyučovala až na nejvyšším patře pyramidy, což bylo pro ostatní znamení, že žáci tohoto oboru jsou ti nejvzdělanější a nejchytřejší. Doklady o tomto systému školství jsou dochovány jak v hieroglyfech v pyramidách, tak i v indiánském bájesloví.

Škola je však jen jedna z funkcí pyramidy. Další byla nutnost chrámu - místa, kde se mohli modlit ke svým bohům. Většinou je jeden chrám věnován jen jednomu určitému bohu, jak bylo zjištěno při zkoumání vykopávek a po následném překladu kamenných nápisů z jednotlivých chrámů. Někdy také posloužila pyramida jako hrobka pro významnou osobu. Předpokládám, že existovala spousta dalších funkcí pyramid, ale nám zůstávají dodnes skryté v dávné minulosti. Snad se dozvíme více v brzké době, neboť na území Yucatánu byly v roce 2000 opět zahájeny rozsáhlé archeologické práce.

Mayská civilizace se rozvíjela v srdci tropického pralesa na jihu dnešního Mexika a v Guatemale. Vznikla ve 3. století n. l. a svého vrcholu dosáhla mezi 7. a 9. stoletím. Území Mayů bylo rozděleno do malých nezávislých městských celků, proto bývají Mayové také někdy označováni jako "Řekové Nového světa". Každý městský stát měl pod svojí kontrolou několik vesnic, jejichž obyvatelé se věnovali zemědělství, hlavní hospodářské činnosti. Město Tikal (v dnešní Guatemale) se svými 3 000 budovami a 20 - 40 000 obyvateli představovalo dokonalý vzor mayského městského státu. Bylo skutečným kulturním a náboženským střediskem, které udržovalo úzké obchodní a politické vztahy se svými sousedy.

Města Tikal, Palenque (v jižním Mexiku) a Copán (v Hondurasu), z nichž každé ovládalo ještě další menší střediska, mezi sebou často bojovala, především v 8. století. Žádnému z nich se však nepodařilo prosadit se na celém mayském území, aby tak dali vzniknout velkému státu, který mohl mít bezpochyby silné postavení mezi ostatními národy. Civilizace doby, která je označována jako "klasická", na počátku 10. století náhle zanikla. Teorií, jež se dotýkají otázky "proč", kterou si kladou mnozí vědci, je mnoho.

Kodex s astronomickými výpočtyMayové byli talentovanými astronomy, kteří s nábožnou horlivostí pozorovali Slunce, Měsíc a planety a dokázali velice přesně měřit jejich pohyb. Nesrovnalosti s dnešními novodobými výpočty za pomoci moderní techniky jsou - dá se říci - až směšně nepatrné. Nový výzkum naznačuje, že nebeské dění mohlo ovlivnit jejich kulturu a stát se bezprostřední příčinou jejího úpadku, což je jedna z mnoha vědeckých teorií o náhlém zániku tak vyspělé mezoamerické kultury.

Mezi další teorie patří ta, kterou zveřejnil tým výzkumníků vedený geologem z Floridské univerzity v květnu roku 2001. Jednalo se o poznatek, že Yucatánský poloostrov, sídlo dávné mayské civilizace, opakovaně postihla katastrofální sucha. Významné je, že tato sucha, z nichž jedno nakonec opravdu možná přispělo k definitivnímu zhroucení yucatánské civilizace, zapříčinila periodická změna slunečního cyklu, a že těmito změnami se Mayové hodně zabývali. Na druhou stranu je tu ale také možnost, že právě proto, že se báli možného zániku své civilizace vlivem sucha, se těmito jevy tak zabývali. Na území Yucatánu totiž prakticky neexistují povrchové vodní zdroje. Uměle vybudované podzemní zásobárny vody jsou ale jednou z nejpřesvědčivějších ukázek geniality této civilizace.

Posmrtná maska z nefritových úlomkůMezi zajímavosti mezoamerických kultur patří mimo jiné míčové hry, které se provozovaly s velkým pevným gumovým míčem na speciálně upravených hřištích. Stály tam proti sobě dvě družstva hráčů vybavených širokým dřevěným pásem, chrániči kolen, rukou a v některých oblastech dokonce i helmou. Hra byla hluboce provázána s představami smrti a oběti. Je pravděpodobné, že v rámci obřadů bylo poražené družstvo rituálně obětováno.

Mayové se mohou pyšnit také další zajímavou prvotinou, která přetrvala až do naší doby a kdekdo si bez ní svůj každodenní život nedokáže ani představit. Před více než tisíci lety žvýkali Mayové ve Střední Americe šťávu z gumovníku. Tento zvyk přejali bílí kolonizátoři, kteří jej také rozšířili po celém světě a žvýkačka s obměnami a variacemi na jedno původní téma, tedy gumovníkovou šťávu, přetrvala.

Soud nad zajatci – nástěnná malba v BonampakuTento článek by zajisté nebyl úplný, kdybych se alespoň okrajově nezmínila o další pýše tohoto národa, tedy o písmu. Mayské texty představují jediný ucelený systém psaných znaků na území Nového světa, což znamená, že jen oni byli schopni zaznamenávat kompletní jazyk písemnou formou. Psaný jazyk zahrnoval i úplnou slabičnou abecedu, čili měl pro každou jednu slabiku její vlastní znak. Mayské písmo nebylo prozatím zcela rozluštěno. Mayská jazyková skupina je přirovnávána k románským jazykům Starého světa, kde se odchylky od původního jazyka - latiny - vytvářely přes dvě tisíciletí.

Co se týče mayského kalendáře, hovoří se o genialitě této civilizace, a určitě právem. Mayové používali současně dva kalendáře, z nichž jeden byl "tzolkin" neboli posvátný a měl 260 dnů. Druhý byl "haab" neboli mlhavý rok o 365 dnech, který se dělil na 18 měsíců po 20 dnech a na konci období byl jeden měsíc o pěti dnech. Tyto dva kalendáře byly mistrně skloubeny dohromady.

Pohřební keramika s vyobrazením panovníkaKdo by také alespoň z encyklopedií neznal klasickou keramiku, která byla zdobena pestrobarevnými výjevy a měla doprovázet mrtvé na jejich cestě do podsvětí zvaného Xibalbá ("místo strachu").

Ze všech těchto projevů mayské kultury se nám nabízí závěr, který poukazuje na nesmírnou estetičnost tohoto národa, touhu po následování tradic předků i striktní dodržování rituálů.

Rekonstrukce pyramidy v TikaluJako dobrý příklad nám může sloužit mayský ideál krásy, což bylo ploché čelo a výrazný orlí nos. Pro dosažení tohoto vzezření byly malým dětem hlavičky formovány destičkami, dokud se jim zcela nevyvinuly a neztvrdly lebeční kosti.

Mayská kultura i po zániku národa částečně přežila v dynastiích mexických usedlíků Yucatánského poloostrova. Nejprve to byli Toltékové, kteří se usídlili v Chichén Itzá, a pak Itzové, kteří založili město Maypán. Dnešní obyvatelé původních mayských území tak mají být právem na co hrdi.

Použitá literatura
P. Marc, M. Brix., Kolumbus objevuje Ameriku, Praha 1992
Zeměpis světa, Praha 2000
M. Coe, D. Snow, E. Benson, Svět předkolumbovské Ameriky, Praha 1997

 
Ohodnoťte článek "Mayové – úsvit a zánik geniální civilizace":
 Hodnocení 1 z 5 (nejhorší)
 Hodnocení 2 z 5
 Hodnocení 3 z 5
 Hodnocení 4 z 5
 Hodnocení 5 z 5 (nejlepší)


Nalezené články: Jan Nepomucký, Karmelitáni a Pražské Jezulátko, Mayové – úsvit a zánik geniální civilizace
Návštěvnost článků
TIP: publikace České dějiny do roku 1914 Evropa do roku 1914 a od hlavního redaktora stránek Čelem vzad.
Přejít o stránku zpět   Vytisknout tuto stránku   Kniha hostů   Přejít o stránku vpřed